Hudba Osobnostně sociální výchova Média a film
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Rádio

Program seznamuje třídu s možnostmi práce redakce rozhlasové stanice při vysílání.pracoviště Legato, Kohoutovice

Popis programu:
Třídní kolektiv dostane za úkol připravit rozhlasové vysílání. Jsou zadána přesná pravidla, žáci si zvolí konkrétní úkoly vedoucí k zabezpečení "živého" rozhlasového programu. Studio poskytuje technickou podporu pro dosažení společného výsledku.

Cíle programu:
Program zprostředkuje kolektivní zážitek pro třídní redakci, která je vedena k týmové spolupráci a konkrétnímu výsledku. Třída obdrží záznam simulovaného vysílání na CD.

Určeno pro: celý třídní kolektiv + přítomný pedagog

Délka programu: 2,5 hod.

Termín: podle dohody, rozvrhu a možností obou stran

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno
Mgr. Miroslav Obrátil, +420 724 232 739,

Průřezová témata:
Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a svět práce, Umění a kultura, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět, Informační a komunikační technologie, Jazyk a jazyková komunikace

Rozvíjené kompetence:
Kompetence pracovní, Kompetence občanské, Kompetence sociální a personální, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů, Kompetence k učení

Share Button
tisk