Osobnostně sociální výchova Média a film
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Public relations

Práce tiskového mluvčího jako zástupce skupiny. Tvorba veřejného mínění a mediální možnosti sdělovacích prostředků.pracoviště Legato, Kohoutovice

Popis programu:
V médiích je vyhlášeno výběrové řízení pro výrobní společnost nebo firmu pro výhodnou pracovní zakázku. Třída je rozdělena na skupiny ucházející se o tento projekt. V rámci společenských pravidel je vybírán nejvhodnější kandidát. Nácvik mediálních výstupů a prezentací.

Cíle programu:
Studenti si vyzkoušejí na vlastní kůži práci tiskového mluvčího zastupujícího danou skupinu. Mediální výstupy dostává třída k možnosti zpětnovazebného hodnocení.

Určeno pro: celý třídní kolektiv + přítomný pedagog

Délka programu: 2,5 hod.

Termín: podle dohody, rozvrhu a možností obou stran

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno
Mgr. Miroslav Obrátil, +420 724 232 739,

Průřezová témata:
Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět, Informační a komunikační technologie, Jazyk a jazyková komunikace

Rozvíjené kompetence:
Kompetence pracovní, Kompetence občanské, Kompetence sociální a personální, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů, Kompetence k učení

Share Button
tisk