Média a film Multikulturní výchova Prevence a zdraví Osobnostně sociální výchova
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Jeden svět pro školy - Legato

Série programů, doplňujících projekci filmů v rámci festivalu Jeden svět.pracoviště Legato, Kohoutovice

Popis programu:
Program je připraven jako bezprostřední reflexe zážitku po projekci filmu (Jeden svět je festival filmů s lidskoprávní tematikou). Studenti se znovu vracejí k tematice filmu, mají možnost dotazů na význam neznámých pojmů, případně nepochopených situací. Téma je probíráno interaktivní formou pod vedením lektora, který ve spolupráci s učitelem třídy připravuje vytvoření situací, které může učitel dále využít ve škole.

Cíle programu:
Prohloubit znalosti probírané tematiky filmu. Bezprostředním interaktivním zážitkem umožnit osobní propojení každodenního života s tématem zhlédnutého filmu.

Určeno pro: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ a gymnázia

Délka programu: 2 hod.

Termín: v době konání festivalu Jeden svět (jaro)

Cena: 60 Kč - v rámci ceny je i cena projekce

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a zdraví, Umění a kultura, Člověk a příroda, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět, Informační a komunikační technologie

Rozvíjené kompetence:
Kompetence občanské, Kompetence sociální a personální, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů

Share Button
tisk