Polytechnická výchova, rukodělné činnosti
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Počítače versus pilky

Polytechnický program pro 2.st. ZŠ, ve kterém si děti samy navrhnou výrobek na počítači a posléze ho vyrobí.pracoviště Legato, Kohoutovice

Popis programu:
Děti se v hodině IVT naučí navrhnout si výrobek ze dřeva v programu ProdgeCAD, kterým je provede lužánecký lektor. Licenci pro ZŠ na omezené období poskytne Pedagogická fakulta MU, zajistí Lužánky. Následně si děti výrobek dle nákresu vyrobí v dílně na lužáneckém pracovišti.

Cíle programu:
Cílem je propojit teoretickou výuku s praktickou činností, podpořit mezioborový přístup a aktivní postoj k rukodělné činnosti s využitím moderních technologií v hodině IVT.

Určeno pro: 6.-9. třída

Délka programu: A/ 45 minut, B/ 180 minut

Termín: dle domluvy

Cena: 90 Kč - výuka v hodině IVT, zajištění licence, materál na výrobu a provozní náklady, lektorné

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno
Miroslava Dančáková,

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a svět práce, Člověk a jeho svět, Informační a komunikační technologie

Rozvíjené kompetence:
Kompetence pracovní, Kompetence sociální a personální, Kompetence k řešení problémů, Kompetence k učení

Share Button
tisk