Polytechnická výchova, rukodělné činnosti Výtvarná činnost, keramika Tradice a svátky roku
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Doteky s hlínou

Tvořivá dílna pro žáky ZŠ zaměřená na nejrůznější techniky práce s keramickou hmotou. Program je určen pro skupinu 12-30 dětí doprovázenou pedagogem.pracoviště Lesná, Brno-sever

Popis programu:
Obsahem je tvořivá dílna zaměřená na nejrůznější techniky práce s keramickou hmotou. Téma i technika jsou po vzájemné konzultaci přizpůsobeny požadavkům pedagoga (mohou např. vycházet z tradic a svátků roku - Vánoce, Velikonoce, Svátek matek...). Děti si mohou vyzkoušet některou ze základních technik práce s keramickým materiálem - jednoduchý výrobek modelovaný z ruky, stavbu výrobku z hádků, práci s pláty, reliéf. Mohou si vyzkoušet kombinaci barevných hlín navzájem, případně kombinaci hlíny s dalšími přírodními materiály (lýko, provaz, dřevo...). Na dílnu je možné navázat druhým dílem, který je věnován povrchové úpravě výrobku, kde se děti seznámí s využitím engob, glazur či barvítek.

Cíle programu:
Vysvětlit dětem základní pravidla práce s  keramickou hmotou a naučit je tato pravidla aplikovat při vlastní tvorbě.  Předat jim základní teoretické vědomosti o hlíně (přiměřeně věku) a úloze keramiky v životě lidí. Popsat, předvést a naučit- v případě dalšího dílu- základní metody povrchové úpravy výrobků (glazury, oxidy, barvítka…). Na konci výukového programu dítě zvládne dokončit zadaný výrobek a uklidí po sobě pracovní místo.
Výstupem je vypálený keramický výrobek, který je k dispozici k vyzvednutí za cca 2-3 týdny /schnutí, výpal/.

Určeno pro: 1. - 9. třída

Délka programu: 60 minut

Termín: Dopoledne od září do června - po dohodě s pedagogy. Podmínkou konání programu je účast alespoň 10-ti žáků.

Cena: 90 Kč - Případná další (glazovací) lekce stojí 30 Kč za žáka a trvá 30 minut.

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lesná, Milénova 13, 638 00 Brno
Romana Latová, tel.: 545 222 070, e-mail:

Průřezová témata:
Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a svět práce, Umění a kultura, Člověk a jeho svět

Rozvíjené kompetence:
Kompetence pracovní, Kompetence k řešení problémů

Share Button
tisk